1.tworzenie warunkow dla integracji wewnątrz i
międzypokoleniowej osób starszych 2.rozwój
zróżnicowanych form aktywności społecznej w tym
upowszechnianie wolontariatu,partycypacji w
procesach decyzyjnych w życiu społecznym,udział
osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej
3.rozwój usług społecznych w sferze
sportu,rekreacji,turystyki i kultury 4.prowadzenie
świetlicy
środowiskowej,socjoterapeutycznej,wielopokoleniowej,klubów
i grup samopomocowych 5.zwiększenie aktywności
społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym 6.doradztwo personalne
i pośrednictwo pracy świadczone na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym 7.opieka
nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w tym
niepełnosprawnych (opieka domowa,spotkania w
świetlicy,wolontariat w szpitalu) 8.działanie na
rzecz integracji i rozwoju dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością 9.pomoc podopiecznym
domów dziecka oraz współpraca z ich opiekunami
10.aktywacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym 11.prowadzenie edukacji
ekologicznej-”kultywowanie” starych rzemiosł
(warsztaty gliniarskie,wyrób papieru czerpanego -
produkty pochodzące z recyklingu) 12.pomoc
materialna i niematerialna osobom o najniższym
statucie społecznym