W Polsce na straży ochrony wolności słowa i prawa do
informacji, regulowania spraw związanych z przydziałem
zezwoleń na prowadzenie stacji telewizyjnych, radiowych
oraz ich kontroli stoi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Jej członków wybierają Sejm, Senat i prezydent. Do
najważniejszych zadań takiej Rady jest dbanie o to, aby
media obiektywnie przedstawiały życie polityczne kraju.
Wydaje ona rozporządzenia do ustawy o radiofonii i
telewizji. Jest miedzy innymi rozporządzenie o nadawaniu
reklam. Zabrania przerywania reklamami dzienników,
audycji o treści religijnej a także programów dla dzieci,
które trwają nie krócej niż 30 minut. Drugie rozporządzenie
określa zasady nadawania programów, które pokazują
sceny okrutne, wulgarne i zagrażające rozwojowi dzieci i
młodzieży.
5.